Forretningsbetingelser

Forretnings-
betingelser

Senest opdateret den 25. september 2021

1. Licensens indhold

Licensgiver giver på de vilkår, der fremgår af nedenstående betingelser, licenstager en uoverdragelig brugsret til det licenserede produkt.

Det licenserede omfatter alle de bestilte produkter, herunder standardpakker og tilkøbsprodukter.

2. Licensaftalens løbetid og opsigelse

2.1 Gratis prøveperiode

Online produkter kan benyttes gratis i minimum 14 dage, ved at gøre brug af vores prøveperiode (“Prøveperioden”). Ved udløb af Prøveperioden, vil du blive bedt om at oprette en abonnementsordning for at kunne fortsætte med at benytte produktet.

Abonnementet træder i kraft ved valg af abonnementsordning og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår. Vælges der ikke en abonnementsordning, kan Licensgiver opsige denne aftale uden yderligere varsel.

Ved valg af en abonnementsordning, skal betalingsoplysninger oplyses.

2.2 Indgåelse af abonnement

Licensaftalen indgås for en 12-måneders periode. En periode forlænges automatisk med en ny 12 måneders periode, såfremt licensaftalen ikke opsiges skriftligt af licenstager med varsel til udløbet af en 12-måneders periode. Der gælder følgende varslingsfrister:

 • AnteInHouse: 3 måneder før udløb
 • AnteRedact: 3 måneder før udløb
 • Øvrige produkter: 1 måned før udløb

3. Abonnementsperiode

Licensafgift betales forud for en hel abonnementsperiode ad gangen.

Abonnementsperioden er 12 måneder, medmindre andet er aftalt i forbindelse med licensaftalens indgåelse.

Betaling skal ske kontant senest 14 dage fra fakturadato.

Priser justeres årligt hver den 1. januar med 5 procent.

4. Brugerkonti

Licensgiver opretter ved licensaftalens indgåelse og eventuelle udvidelse et antal brugerkonti som giver adgang til de bestilte produkter i abonnementsperioden løbetid.

Licenstager videresender af egen drift adgangsoplysningerne til brugerne.

En brugerkonto er personlig og skal være knyttet til en fysisk person.

Licenstager kan løbende tilkøbe brugerkonti under licensaftalens løbetid. Disse vil blive faktureret i forbindelse med oprettelsen af kontoen, og fakturering vil udelukkende dække den tilbageværende del af abonnementsperioden.

En brugerkonto kan afmeldes med virkning fra udløbet af indeværende måned. Licensafgiften tilbagebetales ikke for den resterende del af abonnementsperioden, dog kan den resterende periode overføres til en ny bruger.

Såfremt licenstager ikke foretager betaling inden for den anførte betalingsfrist er licensgiver berettiget til at suspendere adgangen til én eller flere af licenstagers brugerkonti, uanset om disse måtte være omfattet af betalingsmisligholdelsen, indtil betaling finder sted. Forinden suspendering finder sted skal licensgiver give minimum 3 hverdages varsel til licenstager. Licenstager er ikke berettiget til refundering af licensafgiften for suspensionsperioden.

5. Brugsrettens omfang

For onlineprodukter: Første gang en bruger logger ind med de tildelte adgangsoplysninger, vil denne blive bedt om at samtykke til behandling af personoplysninger, samt at indtaste visse nødvendige brugeroplysninger, herunder brugerens navn.

En tildelt brugerkonto må ikke videreoverdrages uden licensgivers godkendelse, ligesom at adgangsoplysningerne ikke må videregives, hverken permanent eller midlertidigt.

Videregives en brugers adgangsoplysninger til tredjemand i strid med licensaftalen, udvides licensaftalen automatisk med det antal brugere hvortil adgangsoplysningerne er videregivet.

Aftaletidspunktet for disse brugere regnes fra påbegyndelsen af indeværende abonnementsperiode.

Særligt om misbrug

Der må ikke ske misbrug af det licenserede produkt, f.eks.:

 • Kopiering, ændring, hosting, streaming, viderelicensering eller videresælgning af produkterne,
 • Give andre mulighed for eller tilladelse til at bruge en brugers kontooplysninger,
 • Tilbyde, bruge eller tillade brug af produkterne i en IT-servicevirksomhed, tredjepartsoutsourcingtjeneste, på medlemskabs- eller abonnementsbasis, på tjenestebureaubasis, på tidsdelingsbasis, som en del af en hostet tjeneste eller på vegne af tredjepart,
 • Bruge produkterne til at konstruere enhver form for database eller datasæt med Licensgivers indhold uden tilladelse fra Licensgiver,
 • Opnå adgang til eller forsøge at opnå adgang til produkterne på nogen anden måde end via den grænseflade, Licensgiver har stillet til rådighed eller godkendt,
 • Omgå adgangs- eller brugsbegrænsninger, der har til hensigt at forhindre specifik brug af produkterne;
 • Bruge nogen som helst metoder til indsamling og udtrækning af data i forbindelse med produkterne, herunder scraping af data til maskinlæring eller andre formål,
 • Manipulere eller på anden måde vise produkterne ved hjælp af framing- eller lignende navigeringsteknologi eller bryde gældende love.

6. Tekniske forudsætninger

6.1 Browserbaserede produkter

Brugen af produkterne foretages ved hjælp af en webbrowser med internetadgang.

Mulighederne for anvendelse af produkterne og kvaliteten af brugeroplevelsen afhænger af licenstagerens valg af webbrowser, idet ikke alle webbrowsere understøttes.

Ved direkte henvendelse til licensgiver kan der gives information om valg af optimal webbrowser.

Det er licenstagers eget ansvar at installere egnet webbrowser til anvendelse af produkterne, samt at facilitere nødvendig internetopkobling.

6.2 Downloadede produkter

Produkterne tages i brug ved download til brugerens egen computer og efterfølgende installation.

Det fremgår af Licensgivers hjemmeside, hvilke styresystemer der understøttes.

Produkterne kan tages i brug uden internetforbindelse, dog skal der oprettes forbindelse til internettet, når det undersøges om der er opdateringer tilgængelige og når opdateringer downloades fra Licensgiveren.

Brugeren skal acceptere download og installation hver gang der er en opdatering tilgængelig, dog ikke når det undersøges om der opdateringer tilgængelige. 

7. Opdateringer

Licensgiver har ret til løbende at opdatere produkterne, herunder rette fejl og fjerne, berige eller tilføje funktioner med henblik på at forbedre brugeroplevelsen og kvaliteten af de leverede produkter.

Tilføjes der en ny funktionalitet til produkterne, kan denne ikke automatisk anses for omfattet af licensaftalen ved fornyelse af abonnementsperioden idet licensgiver frit kan lade denne, og eksisterende funktionaliteter, udskille til særskilte tilkøbsprodukter.

Opdateringer af funktionalitet medfører ingen ændring i licenstagers forpligtelser overfor licensgiver.

8. E-mail udsendelse

8.1 E-mail under Prøveperioden

Under Prøveperioden har Licensgiver ret til at sende e-mails ud til Licenstager, både for at hjælpe med brugen af produktet, samt for at informere om Prøveperiodens udløb og næste skridt ift. at tegne abonnement.

8.2 E-mail for betalende kunder

Efter køb af abonnement, har Licensgiver ret til at sende e-mails ud til Licenstager, når der kommer opdateringer til produkterne, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og produkter, som vurderes at være i legitim interesse for Licenstager. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld’ linket i de fremsendte e-mails.

9. Support

Licensgiver tilbyder telefon og e-mail support vedrørende brugen af det licenserede, dog ikke for så vidt angår hardware, webbrowser og internetopkobling.

Licenstager er alene berettiget til at modtage telefonisk support inden for licensgivers, til enhver tid gældende, normale telefontid, der fremgår af licensgivers hjemmeside. Skriftlige supportforespørgsler besvares hurtigst muligt.

10. Immaterielle rettigheder

Om det licenserede

Licensgiver har rettighederne til alle dele af det licenserede.

Ved journalistisk videreformidling af statistisk information, som er fremfundet ved almindelig brug af det licenserede, skal informationskilden angives med henvisning til licenstagers navn, logo, internetdomæne eller lign.

Om Licenstagers data sendt til vidensplatform (p.t. “AnteInHouse“)

Ophavsretligt erhverver Licensgiver ingen rettigheder over Licenstagers dokumenter. Dog har alene Licensgiver rettighederne til berigende data, som er genereret for at udføre portalens service, dvs. de metadata, som Licensgivers system selv påfører dokumenterne.

Licensgiver har ikke ret til at anvende/videregive Licenstagers dokumenter eller data til andre kunder.

Licensgiver har pligt til at slette alle data modtaget fra Licenstager, senest tre måneder efter aftaleperiodens ophør (herefter “Ophørsperioden”). Dette gælder dokumenter og metadata tilføjet af Licenstager mv., og berigende data, som er genereret for at udføre portalens service. 

I Ophørsperioden har Licenstager ret til at få udleveret alt data Licensgiver har modtaget fra Licenstager, herunder fremsendte dokumenter og berigende metadata, som måtte være tilføjet af Licenstager ved brug af portalen. Data udleveres i gængse dataformater efter nærmere aftale. Licensgivers omkostninger i denne forbindelse afholdes af Licenstager, dog kun såfremt de overstiger et bagatelagtigt niveau.

11. Referencer

Licensgiver kan anvende Licenstagers navn og logo i markedsføringsøjemed, medmindre andet aftales.

Licenstagers logo må hverken tilføjes andre grafiske elementer eller ændres i farve og form. Dog kan det ændres til ensartet neutral farve, f.eks. gråtoner, ved sammenstilling med andre logoer i samme farve.

Logoet må ikke anvendes som vildledende reklame.

Logoet må ikke anvendes til formål, aktiviteter eller arrangementer, der er uforenelige med Licenstagers virksomhed. 

12. Fortrydelsesret

Licenstageren har ikke fortrydelsesret.

13. Ændring af licensvilkårene

Ændringer i licensvilkårene skal meddeles licenstager senest 14 dage før udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Meddelelsen skal opliste de gennemførte ændringer.

Vilkårsændringerne har virkning fra påbegyndelsen af den næstkommende abonnementsperiode, hvor licensaftalen videreføres med ændringerne.

Hvis licenstageren ikke ønsker at være forpligtet af de ændrede licensvilkår, skal licenstager inden 14 dage fra licensgivers meddelelse om vilkårsændringen, meddele at ændringen ikke kan tiltrædes. Licensaftalen betragtes herefter som opsagt fra licensgivers meddelelse om ændring af licensvilkårene.

14. Oplysningsforpligtelser i e-handelsloven

Bestemmelserne i e-handelslovens § 10, § 11, stk. 1, og § 12 fraviges i det omfang de ikke allerede er inkorporeret i licensgivers betingelser, jf. e-handelslovens § 13, stk. 2.

15. Ansvarsbegrænsning

Licensgiver er i intet tilfælde, uanset omstændighederne, ansvarlig for tab af forventet fortjeneste, tab af data, beskadigelse af registreringer eller data eller nogen anden form for indirekte konkret dokumenteret hændeligt tab eller følgetab, der opstår i anledning af eller i forbindelse med licenstagers udnyttelse af en brugerkonto.

I alle tilfælde er licensgivers samlede ansvar for tab eller skade, der opstår i anledning af eller i forbindelse med disse licensbetingelser eller anvendelse af en brugerkonto, begrænset til den licensafgift, licenstager faktisk har betalt for brugerkontoen i indeværende abonnementsperiode.

16. Force majeure

Licensgiver er ikke ansvarlig over for licenstager for så vidt årsagen til fejl og deraf afledte tab skyldes forhold, der ligger uden for licensgiver kontrol, og som licensgiver ikke ved licensaftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.

Uforudsigeligt svigt, forsinkede eller manglende leverancer, strejker, lockout, restriktioner fra offentlige myndigheder samt lignende begivenheder fritager således licensgiver for ansvar.

17. Lovvalg og værneting

Alle tvister, der udspringer af dette licensforhold, reguleres af dansk ret uden hensyntagen til lovvalgsprincipper. Tvister anlægges ved Københavns Byret, medmindre parterne aftaler andet.