Behandling af personoplysninger

Senest opdateret den 30. november 2023

På denne side kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder i forbindelse med brug af Antes produkter og tjenester.

Ante driver et retsinformationssystem indeholdende domme, der kan indeholde personoplysninger. Se persondatapolitikken for retsinformationssystemet her.

Ante behandler de oplysninger, du giver os eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Dataansvarlig

Ante ApS, CVR: 38703722, er dataansvarlig for de personoplysninger, som virksomheden behandler i forbindelse med sine tjenester.

Kontaktoplysninger

Ante ApS
Sankt Petri Passage 5, 1.
2100 København Ø
Telefon +45 25 34 31 73 (kl. 10.00-16.00)
E-mail: info@ante.dk
CVR: 38703722

Tjenesteydelser omfattet af denne politik

Denne politik gælder for Antes produkter og tjenester, som er beskrevet på virksomhedens hjemmeside.

Accept af denne politik

Hvis du bruger vores produkter og tjenester, accepterer du denne persondatapolitik og vores cookiepolitik.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Behandling af dine personoplysninger sker for at opfylde Brugeraftalen samt til opfyldelse af Antes legitime interesser.

Hvis du giver dit samtykke til at deltage i undersøgelser, modtage markedsføring eller anden kommunikation, behandler Ante dine data jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. (samtykke).

Derudover behandler Ante de personoplysninger, som du eller din arbejdsgiver har givet til Ante for at opfylde aftalen om brug af Antes produkter, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Ante behandler desuden de oplysninger, som genereres ved din brug af vores tjenester, på baggrund af legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Oplysningerne benyttes til at kunne levere vores tjenester, markedsføring, forbedring af vores it-sikkerhed, kommunikation samt til udvikling af vores produkter.

Indsamling af persondata

Oplysninger, du giver til os

Vi indsamler personlige oplysninger i form af navn, e-mailadresse, organisation / virksomhed og telefonnummer (kontaktoplysninger), når du opretter dig som bruger.

Vi kan bruge din mailadresse og telefonnummer til at oplyse dig om platformen og eventuelle nye funktioner, som du kan være interesseret i.

Vi anvender kun din e-mail etc. til markedsføring, hvis vi har fået dit udtrykkelige forudgående samtykke hertil.

Virksomheden videregiver som udgangspunkt ikke persondata til tredjemand, medmindre det sker som led i udførelsen af en opgave på vegne af Ante, herunder kan der ske deling til andre koncernforbundne virksomheder. Denne videregivelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6. stk. 1 litra f (legitim interesse). I de tilfælde det er nødvendigt, vil der altid være indgået en passende databehandleraftale.

Brug af tjenester

Vi logger brugsdata, når du besøger eller på anden måde bruger vores tjenester, herunder vores websteder og tjenester, f.eks. når du ser eller klikker på et dokument eller foretager en søgning. Vi anvender logins, cookies, enhedsoplysninger og internetprotokoladresser (“IP-adresser”) til at identificere dig og logge din brug.

Vi indsamler ikke personoplysninger om dig fra tredjemand. Dog indsamler vi informationer via vores cookies. Læs mere om vores cookiepolitik, som du finder her.

Vores tjenester er dynamiske, og vi lancerer ofte nye funktioner, der kan kræve indsamling af nye oplysninger. Hvis vi indsamler nye personoplysninger eller bruger dine personoplysninger til andre formål, vil vi give dig besked, og vi vil i det omfang, at det er relevant, også ændre denne persondatapolitik.

Særligt om brug af downloadede produkter

Der indsamles ikke brugsdata ved brug af produkter, som skal downloades og installeres på din egen computer.

Dog indhenter det downloadede produkt selvstændigt programmel information til at sikre driften af det downloadede produkt, dog begrænset til oplysninger om nuværende version, således at du får mulighed for at downloade opdateringer.

Brug af persondata

Vi bruger dine personoplysninger til at levere, understøtte og udvikle vores tjenester, for at leve op til det aftaleforhold vi har med dig/din organisation.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt har samtykket hertil, eller vi mener det er påkrævet ved lov, eller for at beskytte dig, din sikkerhed og dine rettigheder.

Vi bruger en række underleverandører, som assisterer os i at udbyde vores tjenester. Disse underleverandører kan få adgang til dine informationer, men udelukkende med det formål at bistå os i at udbyde vores tjenester. Vi bruger følgende underleverandører til behandling af dine personoplysninger:

Underleverandør
Lokation
/ Land
Formål med behandling
LinkedIn
Irland
LinkedIn (Insights) benyttes til at opsamle besøgsstatistik omkring hvilket publikum som besøger Antes hjemmeside.
TypeForm
Spanien
Surveys
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Danmark
Revision / Regnskab
rapidmail
Tyskland
rapidmail benyttes til at sende system-emails, f.eks. ved oprettelse af konto eller glemt password.
Scaleway
Amsterdam, Holland
Hosting

Overholdelse af loven

Vi må dele dine personoplysninger med offentlige og retslige myndigheder, hvis dansk og EU-lov påbyder os det. Eksempelvis, hvis vi mener, at det er nødvendigt for at overholde EU’s Databeskyttelsesforordning eller hvis vi bliver bekendte med, at du bruger vores tjenester til at bryde loven.

Opbevaring af persondata

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt aftaleforhold med dig/din organisation.

Når aftaleforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine persondata mod tab, misbrug, offentliggørelse eller uautoriseret adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger bliver løbende revideret i takt med den tekniske udvikling.

Vores software og data hostes alene hos cloud-udbydere inden for EU, når dette er nødvendigt for at overholde GDPR. Vi bruger blandt andet, men ikke kun, firewalls, krypteringsteknikker og autentifikationsprocedurer til at sikre at data.

Dine rettigheder

Personer, som vi behandler oplysninger om (registrerede), har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Anmodninger vedrørende dine rettigheder, der er åbenbart grundløse eller overdrevne – især fordi de gentages – kan afvises, eller Virksomheden kan opkræve et rimeligt gebyr for at besvare anmodningen.

Retten til indsigt. Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, herunder med visse undtagelser at modtage kopi af personoplysningerne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Du har som registreret desuden ret til at få oplysning om formålet med behandlingen, kategorier af personoplysninger, modtagere, tidsrummet og kilden til personoplysninger, hvilket er oplyst ovenfor.

Som registreret har du endvidere ret til at få oplysning om dine øvrige rettigheder, jf. nedenfor.

Ret til berigtigelse. Du har ret til at anmode om at få urigtige oplysninger om sig selv berigtiget eller opdateret. Det kan bl.a. ske ved, at du retter henvendelse og angiver, hvilken oplysning, der ønskes berigtiget eller opdateret.

Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du i et konkret tilfælde har ret til at få begrænset behandlingen, må Virksomheden fremover kun behandle de pågældende personoplysninger – bortset fra opbevaring heraf – med dit samtykke, med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person.

Ret til dataportabilitet og transmission af personoplysninger. Du har i visse tilfælde ret til at modtage personoplysninger om dig selv – som du har indgivet til Virksomheden – i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, ligesom du har ret til at få transmitteret disse personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører en særlig situation hos dig. Det er en forudsætning, at behandlingen er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller f.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.